จารึกวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารคลิ๊กเพื่อเที่ยวชมความสวยงามของวัดอรุณราชวรารามแบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม

     เมื่อครั้งที่อาตมาตัดสินใจจะบวชเป็นสามเณรีครั้งแรกเมื่อต้นปี ๒๕๕๖ นั้น วัดแรกที่อาตมาติดต่อมาก็คือ วัตรทรงธรรมกัลยาณี แต่ด้วยเหตุขัดข้องบางประการจึงทำให้อาตมาไม่สามารถเข้าร่วมการบวชได้ตามหมายกำหนดการของวัด เป็นเหตุให้ต้องชัดเชไปบวชสามเณรีและสิกขมานายังอารามภิกษุณีแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ และท้ายที่สุดอาตมาก็มีเหตุจำเป็นที่ต้องกลับมาเข้าพิธีบวชใหม่อีกครั้งที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี หากจะพิจารณาตามเหตุผลทางธรรมแล้วก็คงต้องบอกว่าเพราะอาตมาคงได้ทำบุญร่วมกันมากับหมู่คณะสงฆ์ของวัตรทรงธรรมมาก่อน ที่สำคัญทั้งพระภิกษุณี วรมัย กบิลสิงห์ หรือ หลวงย่า และ หลวงแม่ธัมมนันทา ภิกษุณี ล้วนเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำมาก่อนด้วย

     วันที่อาตมาเดินทางเข้ามาที่วัตรทรงธรรมกัลยาณีนั้น อาตมามองเห็นศาลพระเจ้าตากสินตั้งอยู่ชิดรั้วด้านในสุดด้านซ้ายมือของ "โบสถ์" ซึ่งก็สงสัยว่าเกี่ยวข้องอะไรกับวัด ภายหลังจึงได้ทราบว่าหลวงย่าได้เขียนหนังสือเรื่อง "ใครฆ่าพระเจ้าตาก" และยังให้ความเคารพนับถือสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นอย่างมากด้วยที่พระองค์ทรงเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อกอบกู้เอกราชของบ้านเมืองอย่างไม่ย่อท้อ...ด้วยเหตุนี้จึงทำให้อาตมาเกิดแรงบันดาลใจที่จะเขียนเรื่องราวของ "วัดอรุณราชวราราม" อันความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินที่มีต่อพระพุทธศาสนามานำเสนอไว้ ณ ที่นี้


คลิ๊กเพื่อเที่ยวชมความสวยงามของวัดอรุณราชวรารามแบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม

          วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเรียกว่า "วัดมะกอก" ตามชื่อ ตำบลบางมะกอกซึ่งเป็นตำบลที่ตั้งวัด ภายหลังเปลี่ยนเป็น "วัดมะกอกนอก" เพราะมีวัดสร้างขึ้นใหม่ในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ลึกเข้าไปในคลองบางกอก ใหญ่ชื่อ "วัดมะกอกใน" ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เมื่อสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชม พระราชประสงค์จะย้ายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรีจึงเสด็จกรีฑาทัพล่องลงมาทาง ชลมารคถึงหน้าวัดมะกอกนอกนี้เมื่อเวลารุ่งอรุณพอดี จึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดมะกอกนอกเป็น "วัดแจ้ง" เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งนิมิตที่ได้เสด็จมาถึงวัดนี้เมื่อเวลาอรุณรุ่ง 

          ชื่อ "วัดแจ้ง" นี้ มีเรื่องสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทูลสมเด็จฯ กรมพระยานริศรา นุวัตติวงศ์ไว้ว่า "หม่อมฉันเคยเห็นแผนที่เมืองธนบุรีที่ฝรั่งเศสทำเมื่อรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ ในแผนที่นั้นมีแต่วัดเลียบกับวัดแจ้ง เวลานั้นยังเป็นชานป้อมใหญ่ ซึ่งอยู่ราวโรงเรียนราชินี เพราะฉะนั้นวัดโพธิ์เป็นวัดสร้างเมื่อล่วงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มาแล้ว