พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร

พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตรพระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร      

        พระประธานในพระวิหารปางมารวิชัย  หน้าตักกว้าง ๖ ศอก  หล่อด้วยทองแดงปิดทอง  มีประวัติว่า  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้หล่อขึ้นพร้อมกับพระประธานในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม  ฝั่งพระนคร  ประดิษฐานอยู่บนแท่นไพทีเหนือฐานชุกชีขนาดใหญ่   ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖  ได้พบพระบรมธาตุ ๔ องค์ บรรจุในโกศ ๓ ชั้น คือ เงิน นาค และทอง  เป็นชั้น ๆ โดยลำดับ อยู่ในพระเศียร เหตุที่พบก็เพราะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาส   ขณะนั้นยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมไตรโลกาจารย์  ได้เห็นแสงสว่างปรากฏในห้องที่จำวัด และก่อนหน้านั้นพระครูใบฎีกาเจริญ  ผู้เฝ้าพระวิหารได้เห็นแสงพระรัศมี ลอยฉวัดเฉวียนอยู่ที่พระพุทธรูปสำคัญ  แล้วหายไปที่พระเศียรถึง ๒ ครั้ง ท่านจึงให้พระครูใบฎีกาเจริญ  ขึ้นไปดูที่พระเศียรจึงพบพระบรมธาตุดังกล่าว  เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๔๙๖ (๑) 

(๑) ดู – รายละเอียดเรื่องพระบรมธาตุแสดงปาฏิหาริย์   ซึ่งอยู่ท้ายเล่ม
 สถาปัตย์ และสิ่งสำคัญ

sample69

พระปรางค์

sample69

ราวเทียนและแท่นบูชา

sample69

อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์

sample69

ภูเขาจำลอง

sample69

ศาลาท่าน้ำรูปเก๋งจีน

sample69

รูปนายเรือง

sample69

รูปนายนก

sample69

โบสถ์น้อย

sample69

วิหารน้อย