โบสถ์น้อย

โบสถ์น้อย                  โบสถ์น้อย อยู่หน้าพระปรางค์  ด้านเหนือซุ้มประตูพระเกี้ยว  เป็นโบสถ์เดิมของวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาคู่กับพระปรางค์องค์เดิม  เป็นรูปทรงเตี้ย  มีมุขทั้งด้านหน้าด้านหลัง ที่หน้าบันทำเป็นลายกระหนกปิดทองประดับกระจก ไม่มีกำแพงแก้ว (ของเดิมจะมีหรือเปล่า   ไม่ปรากฏหลักฐาน) มุขด้านหน้าปูพื้นด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ปล่อยว่าง ที่ผนังด้านนอกหน้าโบสถ์ ตรงกลางเจาะเป็นรูใส่ถ้วยกระเบื้องกลม ๆ สมัยเก่าไว้รวม ๙ รู  เรียงเป็นแถว ๓ แถว แถวละ ๓ รูป เล่ากันว่าเป็นปริศนาลายแทงว่า “วัดอรุณมี ๙ รู”   เดิมโบกปูนทับไว้ทั้งหมด   แต่เมื่อซ่อมใหม่จึงได้พบมุขหลังประดิษฐานพระกัจจายน์ หน้าตักกว้าง ๒ ศอก เป็นพระลงรักปิดทอง มีประตู ๔ ประตู ด้านหน้า ๒ ประตู  และด้านหลัง ๒ ประตู ที่บานประตูด้านนอกเป็นลายรดน้ำรูปทหาร และมีรูปดอกไม้ประดับ  ด้านในเป็นภาพเขียนสีเทวดาแบบทวารบาลทุกบาน   หน้าต่างมีข้างละ ๖ ช่อง  ด้านนอกเป็นลายรดน้ำรูปดอกไม้   ด้านในเป็นภาพสีรูปฉัตรเบญจาและดอกไม้ร่วงเหมือนกันทุกบาน

                  ภายในโบสถ์มีฐานชุกชี   ประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นจำนวนถึง ๒๙ องค์  เป็นพระพุทธรูปนั่งบ้างยืนบ้าง  ที่ชำรุดหักพังเสียก็หลายองค์   พระประธานเป็นพระปูนปั้นปางมารวิชัยลงรักปิดทอง เหตุที่มีพระพุทธรูปในนี้มาก  สันนิษฐานกันว่า ได้ย้ายออกมาจากวิหารน้อยหลังใต้แล้วเอามารวมประดิษฐานไว้ที่นี่ ภายหลังทางวัดขนเอามาจากที่อื่นอีก  เช่น  ที่ศาลาการเปรียญหลังเก่าที่รื้อไปแล้ว เป็นต้น หน้าฐานชุกชีทำเป็นลับแลก่ออิฐถือปูน มีพระแท่นของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีประทับ เป็นไม้กระดานแผ่นเดียว กว้าง ๑๗ นิ้วฟุต  ยาว ๑๒๐ นิ้วฟุตตั้งอยู่   ตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อจวนจะสิ้นรัชกาล  ได้ทรงผนวชและเสด็จมาประทับ  ณ โบสถ์นี้  บนพระแท่นมีที่บรรทมตั้งซ้อนอยู่  สืบได้ความว่า  เดิมที่บรรทมนี้อยู่ที่อื่น แล้วนำมาตั้งซ้อนไว้  มีพระบรมรูปหล่อของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงเครื่องพระมหากษัตริย์ประทับห้อยพระบาทประดิษฐานอยู่ด้วย  ทางวัดแจ้งว่าพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิญาณ (อยู่)  ขณะมีสมณศักดิ์เป็นพระศากยบุตติยวงศ์  รักษาการเจ้าอาวาส ให้ช่างหล่อขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๙  ทางด้านใต้พระแท่น   มีศาลสถิตดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน   สร้างขึ้นพร้อมกับพระบรมรูปหล่อ

                โบสถ์นี้  เป็นทางผ่านเข้าไปสู่พระปรางค์ได้ด้วย ทางวัดได้จัดหาผลประโยชน์บำรุงวัด โดยวิธีให้คนประมูลขายของและดอกไม้ธูปเทียนบูชา  มีโต๊ะจีนขนาดใหญ่ตั้งไว้หน้าพระแท่น              รูปทรงโบสถ์หลังนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก   ทรงพระปรารภไว้ว่า  พระอุโบสถ   พระวิหาร    การเปรียญ  ศาลา  กุฏิ  และถาวรวัตถุอื่น ๆ ในวัด  ชักจะสร้างไปตามอำเภอใจ  ไม่ได้แบบได้แผน  จึงมีพระกระแสให้พระนวการโกวิทร่างแบบขึ้นใหม่เรียกว่า  “แบบนว-กรรม”  โดยเขียนแบบจากของเดิมในวัดต่าง ๆ ที่ทรงเห็นว่าดีงามถูกแบบถูกแผนแล้วพิมพ์จำหน่ายเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๒ รวม ๒ เล่ม ราคาเล่มละ ๑ สลึง ในหนังสือแบบนวกรรมนี้ มีภาพโบสถ์หลังนี้เป็นแบบอย่างอยู่ด้วยพระแท่นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี   
ภายในโบสถ์น้อย
สถาปัตย์ และสิ่งสำคัญ

sample69

พระปรางค์

sample69

ราวเทียนและแท่นบูชา

sample69

อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์

sample69

ภูเขาจำลอง

sample69

ศาลาท่าน้ำรูปเก๋งจีน

sample69

รูปนายเรือง

sample69

รูปนายนก

sample69

โบสถ์น้อย

sample69

วิหารน้อย