พิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามEp.3

#วันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
___ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี
___ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙, พร.ดร.)
กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙
เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น
___ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
___ โดยมีคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค ๙ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ร่วมงาน รวมทั้งคิษยานุศิษย์ร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน
Ep.3รายงาน...

แชร์บน

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ