คณะสังฆาธิการ


 • ทำเนียบเจ้าคณะผู้ปกครองวัดอรุณราชวราราม

  ทำเนียบเจ้าคณะผู้ปกครองวัดอรุณราชวราราม

 • ทำเนียบพระสังฆาธิการและเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม

  ทำเนียบพระสังฆาธิการและเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม

 • พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) รก.เจ้าคณะภาค ๙

  พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) รก.เจ้าคณะภาค ๙
  กรรมการมหาเถรสมาคม
  รก.เจ้าคณะภาค ๙
  เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

 • พระราชธีราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

  ประวัติพระราชธีราจารย์

 • พระเมธีรัตนดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

  ประวัติพระเมธีรัตนดิลก

 • พระปัญญาวิมลมุนี

  อาจารย์ใหญ่ ฝ่ายธรรม
  เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

 • พระสุนทรกิจจาภิรักษ์

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม,เจ้าคณะ ๓

 • พระศรีสุทธิเวที

  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

 • พระราชมหาเจติยาภิบาล

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

 • พระโสภณวชิราภรณ์

  รองอธการบดี มจร. ฝ่ายต่างประเทศ
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

 • พระสุนทรกิจโกศล

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

 • พระครูอรุณธรรมรังษี

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

 • พระครูประทีปกิจจาภิรม

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

 • พระครูประกาศสมณคุณ

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

 • พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
 • ทำเนียบเจ้าคณะผู้ปกครองวัดอรุณราชวราราม
 • ทำเนียบพระสังฆาธิการและเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม
 • พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) รก.เจ้าคณะภาค ๙
 • พระราชธีราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
 • พระเมธีรัตนดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
 • พระปัญญาวิมลมุนี
 • พระสุนทรกิจจาภิรักษ์
 • พระศรีสุทธิเวที
 • พระราชมหาเจติยาภิบาล
 • พระโสภณวชิราภรณ์
 • พระสุนทรกิจโกศล
 • พระครูอรุณธรรมรังษี
 • พระครูประทีปกิจจาภิรม
 • พระครูประกาศสมณคุณ
 • พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม

sample69

ลำดับและประวัติเจ้าอาวาส

sample69

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

sample69

คณะสังฆาธิการ

sample69

สถานศึกษาในวัดอรุณ ฯ